fbpx

Jako Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA oferujemy wysokiej jakości zajęcia ruchowe. Aerial Joga, Pilates CORE, Joga, Taniec oraz Fitness w Rybniku. Ponadto organizujemy wydarzenia kulturalne dla dzieci i dorosłych.

+48 692 769 545 ul. kard. Bolesława Kominka 43a, Rybnik Pon. - Ndz. 9.00 - 21.00
Znajdziesz nas
Image Alt

REGULAMIN

Zasady i organizacja zajęć w Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z pandemią COVID-19.

 1. Zapisy ogólne:
 2. Każdą osobę przed podejściem do recepcji obowiązuje dezynfekcja rąk. Prosimy o zachowanie dystansu ok. 1,5 m.
 3. Zabrania się przychodzenia do Centrum osobom z wyraźnymi objawami infekcji, tj. katar, kaszel, gorączka oraz tym, którzy mieli kontakt z osobami chorymi.
 4. Na terenie Centrum mogą przebywać tylko osoby korzystające z jego usług. Zabrania się wejścia do Centrum osobom towarzyszącym z wyłączeniem opiekunów dzieci.
 5. Zajęcia trwają 55 minut + 5 minut na dezynfekcję, zebranie swoich rzeczy.
 6. Rejestracja oraz wejście do Centrum:
 7. Zaleca się dokonywanie opłat za zajęcia i karnety kartą płatniczą lub korzystając ze Strefy Klienta (płatność przelewem za pośrednictwem strony internetowej movytza.pl).
 8. Wejść do Centrum można najwcześniej 15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.
 9. Przy recepcji może przebywać tylko jedna osoba.
 10. Pozostali klienci oczekujący na rejestrację wejścia są proszeni o zachowanie bezpiecznej odległości 1,5m.
 11. Zaleca się przyjść do Centrum przebranym na zajęcia. Odzież wierzchnią oraz obuwie należy pozostawić w szatni.
 12. Obowiązuje konieczność dezynfekcji rąk przed i po wyjściu z sali do ćwiczeń, a także po skorzystaniu z toalety.
 13. Po opuszczeniu szatni należy przekazać kluczyki obsłudze recepcji.

 

 1. Higiena i bezpieczeństwo:
 2. Prosimy o nie pozostawianie rzeczy osobistych w miejscach do tego nieprzeznaczonych (
 3. Grupa wchodzi na zajęcia na zaproszenie instruktora po opuszczeniu sali przez poprzednią grupę.
 4. Zaleca się korzystanie ze swojej maty do ćwiczeń.
 5. Osoby korzystające z mat i innych przyrządów należących do Centrum proszone są o zdezynfekowanie sprzętu po zajęciach dostępnym na sali płynem. Nie wycierać.
 6. Osoby korzystające z mat należących do Centrum zobowiązane są do korzystania z własnego ręcznika.
 7. Zabrania się korzystania z pryszniców.

 

Regulamin Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA

1) Postanowienia ogólne

 1. Aby uczestniczyć w zajęciach należy wykupić pojedyncze wejście, karnet lub abonament (dla dzieci).
 2. Zajęcia są realizowane w systemie zajęć grupowych oraz indywidualnych.
 3. Kursant uczestniczy w zajęciach oraz używa wyposażenia Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu Kursanta oraz jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Kursanta. Kursant akceptując regulamin zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Centrum z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Centrum.
 4. Klient korzystający z usług Centrum oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i że uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 5. Kursanci są zobowiązani do punktualnego przychodzenia na zajęcia. W przypadku Aerial Jogi oraz Relaksu w Hamakach nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
 6. Decyzja o uczestnictwie w zajęciach w Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA jest równoznaczna z przyjęciem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu.
 7. Parking na terenie Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA jest niestrzeżony.

2) Karnety i wejścia jednorazowe

 1. W Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA obowiązują karnety oraz abonamenty w przypadku zajęć dla dzieci wg obowiązującego cennika na stronie https://www.movytza.pl/cennik:

Karnety są ważne 31 dni od momentu pierwszego wykorzystania wejścia na zajęcia. Karnet jest dostępny w wersjach na:
– 4 zajęcia
– 8 zajęć
W Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA można zakupić również pojedyncze wejście.

Abonamenty w przypadku zajęć dla dzieci są płatne z góry na początku miesiąca i są ważne jeden miesiąc.

 1. Cena karnetu i abonamentu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Po upływie terminu ważności karnetu i abonamentu, niewykorzystane zajęcia przepadają i nie są zwracane za nie pieniądze oraz nie mogą zostać przepisane na kolejny miesiąc.
 3. Karnet i abonament jest imienny, przyporządkowany jednej, konkretnej osobie. Nie należy udostępniać go innym. Centrum ma prawo sprawdzić tożsamość osoby posługującej się karnetem.
 4. Karnety, abonamenty oraz pojedyncze wejścia dotyczą wszystkich regularnych zajęć prowadzonych w Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA zgodnie z grafikiem.
 5. Niewykorzystane wejścia z karnetów lub abonamentu (zajęcia dla dzieci) nie przechodzą na następny okres.
 6. Karnety oraz abonamenty zajęć dla dzieci zakupione w ramach specjalnych promocji obowiązują w określonym terminie.
 7. Zakupione karnety oraz abonamenty (zajęcia dla dzieci) nie podlegają zwrotom.

3) Rezerwacja miejsc, nieobecności oraz zawieszenie karnetu

 1. Aby uczestniczyć w zajęciach regularnych należy dokonać wstępnej rezerwacji miejsca
 • w recepcji Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA,
 • przez stronę internetową movytza.pl,
 • mailowo na adres kontakt@movytza.pl
 • telefonicznie pod nr tel. 692 769 545

 

W przypadku zajęć dla dzieci obowiązuje lista, której aktualizację przeprowadzamy na początku każdego miesiąca.

 1. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona.
 2. Pierwszeństwo na zajęcia mają kolejno osoby:
 3. Jako pierwsze, które posiadają karnet lub które dokonały wpłaty po wstępnej rezerwacji drogą elektroniczną
 4. Jako drugie, które dokonały wstępnej rezerwacji,
 • Jako trzecie, które nie dokonały rezerwacji i nie zapowiedziały swojej obecności.
 1. Opłaconą rezerwację należy anulować najpóźniej 6 godzin przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć lub w przypadku porannych zajęć – do godziny 20:00 dnia poprzedniego.
 2. Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach w czasie podanym w pkt 3. ppkt. 5 przez posiadaczy karnetów, po wcześniejszej rezerwacji miejsca, jest traktowane jako obecność i zostanie pobrana z karnetu normalnego bez możliwości odrobienia przy najbliższej wizycie.
 3. Zachowanie terminu anulowania rezerwacji daje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie w ramach ważnego karnetu na innych zajęciach w tej samej lub niższej cenie.
 4. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach dla dzieci, istnieje możliwość odrobienia zajęć w tym samym miesiącu na innych zajęciach dla dzieci w tej samej grupie wiekowej. Nie ma możliwości odrabiania zajęć w kolejnym miesiącu.
 5. Karnety zakupione w ramach specjalnych promocji nie podlegają zawieszaniu.

4) Płatności

 1. Sprzedawcą usług jest MOVYTZA Wojciech Chowaniec z siedzibą przy ulicy Powstańców Śląskich 25/4, 44-200 Rybnik, posiadającą numer NIP: 6793026172.
 2. Zakupu usług można dokonać poprzez zapłatę gotówką lub kartą w Recepcji Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA lub przelewem na rachunek Centrum. Numer rachunku do przelewów internetowych: 88 1240 4357 1111 0010 9511 4737
 3. Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informację o planowanej zmianie przy Recepcji oraz na stronie internetowej movytza.pl
 4. Ze względu na specyfikę usług, reklamacje nie są uwzględniane.

 

5) Warsztaty i wydarzenia w Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA.

 1. Miejsca na warsztaty i inne wydarzenia organizowane w Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA są ograniczone.
 2. Rezerwacja wstępna miejsca na wydarzeniu organizowanym przez Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA odbywa się przez stronę internetową movytza.pl w przeznaczonym do tego miejscu, lub przez kontakt telefoniczny: 692 769 545 albo mail: kontakt@movytza.pl.
 3. O gwarantowanej rezerwacji miejsca decyduje wpłata pełnej, bezzwrotnej kwoty za warsztat na numer konta przesłany drogą mailową.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z wydarzenia (warsztatu) Centrum nie zwraca wpłaconej przez uczestnika kwoty za udział w wydarzeniu. W ramach wpłaconej kwoty, może przyjść inna osoba, wskazana przez kupującego.
 5. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez podania przyczyny. W sytuacji odwołania warsztatu wpłacona przez uczestnika kwota zostanie mu zwrócona.

6) Bezpieczeństwo i zasady obowiązujące w Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA

 1. Do studio, w których są prowadzone zajęcia ruchowe wchodzimy na boso lub w obuwiu zmiennym.
 2. Szafki w szatni są udostępniane kursantom tylko na czas zajęć. Po zakończeniu zajęć Kursanci zobowiązani są pozostawić szafkę zamkniętą i kluczyk oddać w Recepcji, a karnet należący do Kursanta zostanie zwrócony Kursantowi.
 3. W razie zgubienia lub zniszczenia kluczyka Kursant pokrywa koszty jego dorobienia w wysokości 50 zł.
 4. Centrum nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie Centrum. W przypadku stwierdzenia ewentualnej kradzieży należy niezwłocznie poinformować Recepcję Centrum, która zobowiązuje się zgłosić zaistniałą sytuację na policję.
 5. Kursant powinien powiadomić Instruktora w przypadku, gdy bierze udział w zajęciach danego typu po raz pierwszy.
 6. Osoby z kontuzjami powinny skonsultować z lekarzem udział w zajęciach. Takie osoby uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 7. Kursant powinien powiadomić Instruktora o swoich problemach zdrowotnych i kontuzjach.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą ćwiczyć jedynie pod opieką opiekuna, na jego odpowiedzialność lub dostarczyć zaświadczenie od rodziców w którym zgadzają się na uczestnictwo ich podopiecznego w zajęciach (wiek 15-18 lat).
 9. Osoby przebywające na terenie Centrum są zobowiązane do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż.
 10. Na zajęciach organizowanych przez Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych odurzających substancji. Osoby, które weszły na sale ćwiczeń Centrum w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających mają bezwarunkowy zakaz uczestnictwa w zajęciach i będą poproszone o opuszczenie sal ćwiczeń.
 11. Kursant lub jego prawny opiekun ponosi finansową odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy.
 12. Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Centrum oraz osób działających z ramienia Centrum.
 13. Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje Klientów powstałe na terenie Centrum.

7) Zasady bezpieczeństwa na zajęciach typu Aerial:

 1. Na zajęcia organizowane w Centrum należy przychodzić punktualnie. To ważne, aby wszyscy zaczęli rozgrzewkę i wysłuchali instrukcji instruktora w jednym czasie. Ze względu na bezpieczeństwo oraz komfort osób ćwiczących, spóźnieni nie będą mogli dołączyć do zajęć. Zasada ta dotyczy zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy będą uczestniczyć w zajęciach Aerial jogi. Prosimy o przybycie do Centrum 15 minut przed zajęciami.
 2. Przed zajęciami należy zdjąć biżuterię. Może ona uszkodzić chusty do ćwiczeń typu Aerial.
 3. Kursanci ćwiczą boso, ćwiczenie w skarpetkach grozi poślizgnięciem.
 4. Kursanci zakładają przylegający pozbawiony suwaków i dekoracji strój, koszulkę z długim rękawem.
 5. Na zajęcia należy przychodzić z krótkimi paznokciami.
 6. Kursanci zobowiązani są do słuchania i wykonywania poleceń instruktora.
 7. Do wiązania włosów zaleca się używania gumek.
 8. Nie należy przychodzić na zajęcia z chorobami dermatologicznymi, ranami i innymi uszkodzeniami skóry. Wpływa to na ryzyko pogorszenia sytuacji zdrowotnej u Kursanta oraz uniemożliwia higieniczne korzystanie ze sprzętu w Centrum.
 9. Na 3 godziny przed zajęciami w Centrum nie należy spożywać posiłków ani pić napojów gazowanych.

8) Przeciwwskazania do udziału w zajęciach typu Aerial:

Jaskra, ciąża, menstruacja, operacja przebyta w ciągu ostatnich 3 miesięcy, choroby serca, przebyty zawał, bardzo niskie lub bardzo wysokie ciśnienie, niedawno odniesiony uraz głowy, skłonność do mdlenia, zawroty głowy, osteoporoza, zespół cieśni nadgarstka, zapalenie zatok przynosowych, dyskopatia, przepuklina rozworu przełykowego, zapalenie stawów, botox w ostatnich 6-ciu godzinach, choroby układu nerwowego, nadwaga (>90 kg)

9) Zasady obowiązujące w studio do ćwiczeń (Studio Na Górze oraz Studio Na Dole)

 1. Korzystanie z studio jest zabronione, jeżeli nie są na niej prowadzone zajęcia przez osobę do tego uprawnioną.
 2. Osoby przebywające w Centrum zobowiązane są do wykonywania poleceń Instruktora. Za szkody powstałe w skutek nie wykonywania poleceń Instruktora wyłączną odpowiedzialność ponosi Kursant. Instruktor ma prawo poprosić Kursanta o opuszczenie zajęć jeśli Kursant nie wykonuje poleceń.
 3. Zabrania się przebywania na sali treningowej bez wiedzy i zgody Instruktora.
 4. Kursant jest zobowiązany do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy oraz zgłaszania pracownikom Centrum każdej nietypowej sytuacji związanej z tym sprzętem.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do studia podczas zajęć fizycznych jedzenia i ciepłych napojów.
 6. Kursant zobowiązuje się do dbania o sprzęt na którym ćwiczy oraz do zgłaszania Instruktorowi każdej nietypowej sytuacji ze sprzętem.

10) Polityka prywatności

 1. Polityka Prywatności szeroko opisana jest pod adresem https://www.movytza.pl/polityka-prywatnosci

 

11) Postanowienia końcowe

 1. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Centrum, Kursant jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Przez podpisanie kwestionariusza osobowego w recepcji, Kursant potwierdza, że zapoznał się z nim, zrozumiał i akceptuje wszystkie warunki, a także zobowiązuje się je przestrzegać.
 2. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego prowadzącego zajęcia w zastępstwie bez konieczności wcześniejszego informowania Kursantów.
 3. Grafik zajęć może ulec zmianie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu. Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do Regulaminu. Jego naruszenie upoważnia Centrum do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe wejścia. Złożony podpis na Kwestionariuszu Osobowym świadczy o jego akceptacji. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.