fbpx

MOVYTZA Events to ludzie, którzy swoim artystycznym okiem i kreatywnością organizują kompleksowo wydarzenia, takie jak gale, konferencje, kongresy i imprezy firmowe.

+48 692 769 545 ul. kard. Bolesława Kominka 43a, Rybnik
Znajdziesz nas

STATUT FUNDACJI MOVYTZA

 

ROZDZIAŁ I
[ Postanowienia ogólne ]

 • 1
 1. FUNDACJA MOVYTZA (zwana w treści Statutu „Fundacją”) ustanowiona została przez Wojciecha Chowańca (zwanego w treści Statutu „Fundatorem”) w dniu 25.03.2021 r. aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej s.c. mgr Krzysztof Gilner – NOTARIUSZ, mgr Jacek Ostalecki – NOTARIUSZ w Rybniku przy ul. Młyńskiej 3/3, kod pocztowy 44-200.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień Statutu.
 • 2

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

 • 3
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 • 4
 1. Siedziba Fundacji mieścić się będzie w Rybniku.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw kultury.

 

ROZDZIAŁ II
[ Cele i zasady działania Fundacji ]

 • 5
 1. Fundacja jest instytucją non profit, działającą na rzecz pożytku publicznego, która nie działa dla osiągnięcia zysku.
 2. Fundacja realizuje swoje cele prowadząc nieodpłatną i odpłatną działalności pożytku publicznego.
 3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać personel.

 

 • 6

Celami Fundacji są:

 • wspieranie i upowszechnianie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki;
 • Wspieranie i niesienie pomocy zmierzającej do rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • budowanie edukacji kulturalnej oraz zwiększenie zainteresowania kulturą i sztuką;
 • wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób niepełnosprawnych;
 • szkolenie i doskonalenie kadry animatorów i twórców dla instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych;
 • upowszechnianie sztuki;
 • integracja różnorodnych środowisk lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych na rzecz wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji, w szczególności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w obrębie krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa;
 • edukacja artystyczna;
 • integracja wszelkich środowisk artystycznych;
 • aktywizowanie osób należących do grup wykluczonych społecznie;
 • wspieranie młodych talentów;
 • wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie kompetencji kulturowych;
 • wspieranie inicjatyw związanych z regionem;
 • budowanie więzi społecznych;
 • inicjowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu budowanie kapitału społecznego;
 • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w sztuce;
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce artystycznej.
 • Prowadzenie edukacji psychologicznej.
 • Inicjowanie debat publicznych dotyczących zdrowia i dobrostanu psychicznego oraz edukacji psychologicznej.
 • Wymianę doświadczeń między organizacjami i instytucjami z Polski i innych krajów, w zakresie zdrowia i dobrostanu psychicznego oraz edukacji psychologicznej.

 

 • 7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • prowadzenie akcji informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych;
 • budowanie świadomości kulturalnej obywateli;
 • budowanie świadomości społecznej obywateli;
 • działalność artystyczną, tj. wystawianie spektakli i widowisk;
 • badanie rynku i opinii publicznej w tym przeprowadzanie ankiet, testów i innych;
 • produkcje audiowizualne, w tym filmów, programów, audycji radiowych i telewizyjnych;
 • dystrybucję filmów, programów, audycji radiowych i telewizyjnych;
 • produkcję i dystrybucję oprogramowania;
 • organizowanie akcji promocyjnych młodych talentów;
 • działania na rzecz aktywizacji społecznej osób wykluczonych ze względu na wiek, stan zdrowia; pochodzenie;
 • organizowanie konferencji, odczytów, spotkań, publikacji, działań promocyjnych i informacyjnych, wydawnictw, kampanii informacyjnych i społecznych;
 • współpracę z wszelkimi instytucjami, podmiotami, których cele działania są zbieżne z celami Fundacji; współpraca może mieć w szczególności charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub pełnego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł;
 • organizowanie programów edukacyjnych instytucjom edukacyjnym oraz pozarządowym, realizującym cele zbliżone do celów Fundacji;
 • organizowanie zbiórek publicznych;
 • szeroko rozumiane doradztwo;
 • uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących realizację celów zbieżnych z celami Fundacji;
 • organizowanie programów wspierających inicjatywy lokalne i regionalne w zakresie celów Fundacji;
 • organizowanie i prowadzenie badań naukowych;
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 • organizowanie koncertów;
 • współtworzenie projektów z zakresu sztuki;
 • podejmowanie wszelkich innych działań umożliwiających zgodną z prawem realizację celów Fundacji.
 • 8

W Fundacji nie są dopuszczalne następujące czynności:

 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 • przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

ROZDZIAŁ III
[ Majątek i dochody Fundacji ]

 • 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie 500,00 (słownie: pięćset) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 • 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 • 11
 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 • darowizn, spadków i zapisów;
 • subwencji, dotacji, grantów osób prawnych, osób fizycznych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej z kraju i zagranicy, w szczególności od jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, funduszy Unii Europejskiej;
 • dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji;
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 • działalności odpłatnej pożytku publicznego.
 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 • 12

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 

 

 • 13

Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających – w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów statutowych Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IV
[ Władze Fundacji ]

 • 14

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 • 15
 1. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 członków, w tym Prezesa Zarządu, powołanych przez Fundatora na czas nieokreślony.
 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu lub Fundatora;
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 • odwołania przez Fundatora wskutek nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji lub choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji;
 • śmierci członka Zarządu.
 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoje funkcje odpłatnie, w tym mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

 

 • 16
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie ze Statutem oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa nie zostały zastrzeżone do kompetencji Fundatora.
 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 • kierowanie oraz podejmowanie decyzji dotyczących bieżącej działalności Fundacji i realizowanie jej celów statutowych;
 • określanie planów i kierunków działalności statutowej Fundacji;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji;
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 • podejmowanie decyzji w zakresie tworzenia, przekształcania lub znoszenia jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym organów doradczych i honorowych Fundacji;
 • ustalanie regulaminów wewnętrznych Zarządu i Biura Fundacji;
 • ustalanie zasad wynagradzania i zatrudniania pracowników Fundacji;
 • podejmowanie decyzji o utworzeniu Biura Fundacji;
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes Zarządu. Oświadczenia woli związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych poniżej 25.000 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy złotych) może składać samodzielnie każdy członek Zarządu.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do Fundacji.
 • 17
 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał. Prezes ma obowiązek zwołać posiedzenie Zarządu Fundacji na pisemny wniosek złożony przez co najmniej jednego członka Zarządu. Wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu powinien zostać złożony na ręce Prezesa Zarządu i powinien zawierać proponowany porządek obrad. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.
 3. Jeżeli Prezes nie zwoła posiedzenia Zarządu we wskazanym wyżej terminie z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom, które wystąpiły z wnioskiem.
 4. Tryb zwoływania posiedzeń Zarządu a także zakres, sposób sporządzania i tryb przyjmowania protokołów z posiedzeń Zarządu może określać Regulamin Zarządu.
 5. Posiedzenie Zarządu Fundacji jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 2 członków Zarządu a wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia Zarządu Fundacji.
 6. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
 7. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały.

 

 

 

ROZDZIAŁ V
[ Zmiana celu, Statutu Fundacji, sprawozdawczość ]

 • 18
 1. Fundacja może dokonać zmiany Statutu. Zmiana Statutu Fundacji może dotyczyć również celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.
 • 19
 1. Zarząd zatwierdza sprawozdanie z działalności Fundacji oraz podejmuje decyzję co do przeznaczenia zysku lub pokrycia straty w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
 2. Fundacja składa corocznie Ministrowi właściwemu do spraw kultury sprawozdanie ze swej działalności.

ROZDZIAŁ VI 
[Połączenie z inną fundacją, przystąpienie do innych podmiotów]

 • 20
 1. W przypadku, gdy może to zapewnić właściwe realizowanie jej celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzje w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator.
 4. Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe lub przedstawicielstwa oraz wchodzić w skład stowarzyszeń i innych instytucji lub organizacji.

 

ROZDZIAŁ VII
[ Likwidacja Fundacji ]

 • 21
 1. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o fundacjach decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Fundator.
 2. Decyzja w sprawie likwidacji Fundacji powinna zawierać określenie przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji, z zastrzeżeniem, że majątek ten może być przeznaczony jedynie na cele non profit.
 3. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji, którego członkowie stają się Likwidatorami.
 4. O ile z przepisów niniejszego Statutu nie wynika co innego do Likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące Zarządu.
 5. Do zadań Likwidatorów należy w szczególności:

1) złożenie wniosku o otwarcie likwidacji;

2) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji;

3) ściągnięcie wierzytelności Fundacji i zaspokojenie roszczeń jej wierzycieli;

4) rozdysponowanie pozostałego majątku Fundacji;

5) złożenie wniosku o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

 1. Środki majątkowe Fundacji po jej likwidacji zostaną przeznaczone na realizację celów Fundacji, w tym mogą zostać przeznaczone na rzecz innej fundacji, stowarzyszenia, organizacji pożytku publicznego realizujących cele zbieżne z celami Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VII
[ Postanowienia końcowe ]

 • 22

Statut Fundacji w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania przez właściwy Sąd.